ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش
1. ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش

عسگر اکبری؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، ، صفحه 51-75

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.24169.1422

چکیده
  هدف پژوهش رتبه بندی کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش است. روش پژوهش حاضر ترکیبی کیفی و کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی در مرحله اول 184 نفر از مدیران کتابخانه ...  بیشتر