مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن

نرگس نشاط؛ زهرا سادات عالمی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 197-222

https://doi.org/10.22055/slis.2018.22937.1371

چکیده
  هدف: مقایسه بروندادهای اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در مراکز پژوهشی دولتی ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن روش­شناسی: برای  ارزیابی بروندادهای علمی از پیمایش  استفاده شد ؛ سپس  با استفاده از  تحلیل محتوای کیفی و رویکرد استقرایی عوامل بازدارنده  تولید آثار علمی از میان متون مرتبط با موضوع استخراج و در قالب ...  بیشتر