علم سنجی
اشاره‌ در اسناد سیاستی به‌عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی علم و فناوری: مطالعه موردی ایران، ترکیه، و فلسطین اشغالی

فیروزه دوخانی؛ شیما مرادی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2020.28773.1574

چکیده
  چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت دگرسنجی نشریات موجود در دو نمایه‌نامه علوم و علوم اجتماعی در سه کشور ایران، ترکیه و فلسطین اشغالی و نیز شناسایی موضوعات، اسناد سیاستی و کشورهایی است که تا انتهای سال 2018 میلادی، از بروندادهای علمی و فناوری این سه کشور بهره برده‌اند. روش پژوهش: روش: پژوهش کاربردی است و با روش توصیفی و بهره‌گیری ...  بیشتر

علم سنجی
?Why do mobile messaging tools in libraries

Firoozeh Dokhani؛ Amir reza Asnafi؛ nadjla hariri؛ fatemeh nooshnfard

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/slis.2019.24479.1433

چکیده
  Background and Objectives: This study has aimed to investigate the level of familiarity of librarians and users of the Central Library of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran with Web 2.0 services, especially mobile instant messaging applications. Another goal of this study was to provide practical solutions for using applications in order to provide library services. Methodology: This study was an applied research and was conducted with a survey-based approach. The population consisted of librarians and users of the Central Library of Islamic Azad University, Science ...  بیشتر