بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور

علی حسین قاسمی؛ سید جواد قاضی میر سعید؛ زیور صباغی نژاد؛ مریم زاهدیان

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24832.1446

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین مولفه های ضروری و مطلوب در بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور انجام گردید. روش: پژوهش از نوع توصیفی به روش پیمایشی انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و سیاهة وارسی پژوهشگرساخته شامل 9 عنصر، 38 ویژگی اصلی و 172 ویژگی فرعی بود. ضریب پایایی پرسشنامه با فرمول ...  بیشتر