نقش جنبه‌های عاطفی در عملکرد جستجو و بازیابی اطلاعات از وب: مطالعه موردی دانشجویان دکتری حوزه‌های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی مهندسی

مرضیه یاری زنگنه

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24932.1449

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف تأثیر جنبه‌های عاطفی بر عملکرد بازیابی اطلاعات از وب در میان دانشجویان دکتری انجام شدروش پژوهش: پژوهش از نوع پیمایشی به روش نیمه تجربی انجام ونمونه آماری جامعه پژوهش، شامل 50 دانشجو بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدندگردآوری داده‌ها با استــفاده از تحلیل لاگ و مقیاس عواطف مثبت و منفی) پاناس(صورت گرفتیافته‌ها: ...  بیشتر