بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان

فاطمه زرمهر؛ علی منصوری؛ مرجان کاظمی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2019.25580.1477

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان سرمایه اجتماعی در نهاد کتابخانه های عمومی کشور از طریق تحلیل شبکه همکاری های علمی بین کارمندان می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – اکتشافی بوده و با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه هم نویسندگی کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی ...  بیشتر