تاثیر اندازه و حجم سایت، فایل های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رویت پذیری در صد وب سایت برتر نظام رتبه بندی وبومتریک

حنان نوروزی نیا؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 201-220

https://doi.org/10.22055/slis.2020.25738.1481

چکیده
  هدف: در این پژوهش بررسی تأثیر اندازه سایت، فایل­های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رؤیت­پذیری صد وب­سایت برتر دانشگاهی است. روش­شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ نوع در زمره تحقیقات کاربردی است که با روش پیمایشی تحلیلی انجام شد. داده­ها با استفاده از یک سیاهه وارسی حاوی30 گویه برای چهار زیرمجموعه رؤیت­پذیری، اندازه و حجم وب‌سایت، ...  بیشتر