بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی

محمد جواد ارشادی؛ رضا رجبعلی بگلو؛ احسان نجفی عرب

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 189-208

https://doi.org/10.22055/slis.2019.27017.1527

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی رابطه میان ابعاد مختلف مدیریت دانش و نقش این ابعاد در بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی پرداخته شود. روش ­شناسی: این تحقیق از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می‌آید. داده‌های تحقیق حاضر به‌صورت میدانی از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران از چهار ...  بیشتر