مطالعه علم سنجی در حوزه مطالعات اهداف تربیتی در پایگاه وب آو ساینس از سال 1983 تا 2017

فاطمه کربلایی علی؛ عباسعلی رستمی نسب؛ مسعود اخلاقی بناری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2020.27310.1531

چکیده
  هدف: از پژوهش حاضر ترسیم و تحلیل ساختار فکری و مفهومی مطالعات اهداف تربیتی با استفاده از روش‌های هم‌تألیفی نویسندگان و هم‌رخدادی واژگان در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1983-2017است.روش: این پژوهش با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه مقالات منتشر شده مربوط به حوزه اهداف تربیتی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 1983 ...  بیشتر