علم سنجی
رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری

فاطمه مکی زاده؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فرزانه سعادت

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/slis.2020.27824.1548

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد در حوزه ناباروری می‌باشد. ‏روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. نشریات حوزه ناباروری در پایگاه پابمد جامعه پژوهش را تشکیل می‌دهند. ابزار ‏جمع آوری داده‌ها گزارشات رتبه نشریات برگرفته از اطلاعات دو پایگاه وب او ساینس و سایمگو در بازه زمانی ...  بیشتر