بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس

سید نورالدین انواریان؛ غلامرضا حیدری؛ زهیر حیاتی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2019.28031.1554

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به ویژگی‏های کاربر- محوری «کتابخانه‏‏ی عمومی موبایلی فارس» انجام شد.روش: با توجه به هدف پژوهش، انتظارها و خواسته‏های کاربران از «کتابخانه‏ی عمومی موبایلی فارس» از طریق پرسشنامه‏ی بررسی قرار گرفت؛ همچنین میزان توافق کاربران با خصوصیات و ویژگی‏هایی که این نوع از کتابخانه‏ها باید ...  بیشتر