سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری درکتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد)

نرگس ملکوتی اصل؛ مجتبی کفاشان کاخکی؛ مهری پریرخ

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 225-243

https://doi.org/10.22055/slis.2019.28003.1555

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت پیاده‌سازی مدیریت دانش مشتری در محیط کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه پیشنهادهایی در راستای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر توجه به مدیریت دانش مشتری جهت بهبود کیفیت خدمات، افزایش کارایی و برتری رقابتی کتابخانه‌های دانشگاهی است. روش ­شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با روش «پیمایشی- ...  بیشتر