بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پرستو پارسایی محمدی؛ فریدون آزاده؛ سید اسماعیل هاشمی؛ ابتسام سواری

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22055/slis.2020.25185.1459

چکیده
  هدف: : هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی­گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان غیر­بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز است. روش ­شناسی: پژوهش حاضر توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 1182 نفر از کارکنان غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز در ...  بیشتر

بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397

زیور صباغی نژاد؛ فریدون آزاده؛ نسرین صفرزاده

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2019.26902.1520

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های طراحی ترغیبی و ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت بهتر وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور می‌باشد. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به روش پیمایشی به ارزیابی محتوای وب‌سایت‌ها پرداخته است. جامعه مورد مطالعه، وب‌سایت کتابخانه‌ ...  بیشتر