علم سنجی
مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش

مصطفی رستمی؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29092.1583

چکیده
  چکیدههدف: این پژوهش به سنجش رابطه علم و فناوری درحوزه کشف دانش با استفاده از تحلیل استنادی پروانه‌های ثبت اختراع طی سال‌های 1995-2014 پرداخته است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توصیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه پژوهشی از پایگاه اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا به دست آمده که شامل استنادهای ...  بیشتر

علم سنجی
عوامل مؤثر بر دریافت استناد در پایگاه کلاریویت آنالیتیکز از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه‌ای دلفی

فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه؛ مژگان صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.31022.1652

چکیده
  هدف: در این پژوهش عوامل مؤثر بر دریافت استناد مقالات در پایگاه کلاریویت آنالیتیکز از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی شناسایی شده است. روش: روش پژوهش حاضر دلفی بوده که با استفاده از تحلیل محتوای متون، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر دریافت استناد استخراج‌ و بر اساس این مؤلفه‌ها پرسشنامه‌ای تهیه گردیده است. پایایی آن از طریق ...  بیشتر