ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران

سحر حبیبی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیر رضا اصنافی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29854.1616

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی از لحاظ شاخص های عملکردی از دیدگاه کتابداران است. جامعه پژوهش حاضر شامل 131 نفر از کتابداران است. روش پژوهش پیمایشی-ارزیابانه است. یافته‌ها نشان داد که در بخش امانت نرم‌افزارهای پند، سیماد، پروان، اوراکل تهران، ماوا به ترتیب با کسب امتیاز 64/64 ، 50/89 ، 08/70 ، 22/56 ، 76 در ...  بیشتر