کتابخانه های عمومی
ارزیابی عملکرد جامع و متوازن کتابخانه های عمومی با مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: استان یزد)

محمد زارعی محمودآبادی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2021.31582.1666

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد جامع و متوازن کتابخانه های عمومی استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و همچنین شناسایی مهمترین شاخص های ارزیابی است.روش‌ پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش پیمایشی-توصیفی است. جامعه پژوهش، کتابخانه های عمومی استان یزد است که با ...  بیشتر