اثربخشی قصه‌خوانی گروهی بر همدلی و نوع‌دوستی دختران پیش‌دبستانی: گزارش یک پژوهش شبه تجربی

حدیث باقریان؛ امین زارع؛ محسن گلمحمدیان

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/slis.2020.31830.1673

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر قصه ­خوانی گروهی بر افزایش همدلی و نوع­ دوستی کودکان پیش ­دبستانی با رویکرد مثبت­ نگر بود.روش ­شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع شبه ­تجربی است که در آن از طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دخترانی که در سال تحصیلی 98-99 در مقطع پیش­ دبستانی شهر ...  بیشتر