مدیریت دانش
تبیین اثر تعارض ارتباطی و وظیفه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان: نقش میانجی اعتماد و توانمندسازی روان‌شناختی

علیرضا عقیقی؛ پگاه کیانی

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22055/slis.2021.35932.1803

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسیتأثیر تبیین اثر تعارض ارتباطی و وظیفه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان با نقش میانجی اعتماد و توانمندسازیروان‌شناختی در آموزش‌وپرورش همدان انجام شده است.روش­ شناسی: این تحقیق ازلحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشیاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان، مسئولین و کارکنانآموزش‌وپرورش ...  بیشتر

کتابخانه های عمومی
Relationship between Humble Leadership and Employee Innovation Behavior in Public Libraries in Hamadan Province: Explaining the Mediating Role of Positive Psychological Capital

علیرضا عقیقی؛ هانیه منطقی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22055/slis.2021.36437.1818

چکیده
  Abstract                                                      Background and Objectives: As a bottom-up leadership style, leader humility has received considerable attention from researchers. The purpose of this study is to investigate the relationship between humble leadership and employee innovation behavior with the emphasis on the ...  بیشتر

کتابخانه های عمومی
بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارمندان‌ زن کتابخانه‌های عمومی استان همدان

علیرضا عقیقی؛ نرگس زمانی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 17-29

https://doi.org/10.22055/slis.2020.21921.1338

چکیده
  هدف: نقش بی بدیل نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین منبع سازمان‌های امروزی در خلق ارزش و بالطبع رضایت ذینفعان سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارمندان زن کتابخانه‌های عمومی استان همدان انجام گردید. روش­شناسی: این پژوهش، کاربردی و به صورت همبستگی روی 187 نفر از کارمندان کتابخانه‌های ...  بیشتر