تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد )

حبیب الله رودساز؛ یوسف محمدی مقدم؛ فرخنده صالحی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 181-200

https://doi.org/10.22055/slis.2020.23862.1404

چکیده
  هدف: در این پژوهش سعی شده است تا یکی از پیامدهای منفی ورود فناوری­های نوین در سازمان موردمطالعه و بررسی قرار گیرد. "طفره­روی سایبری" که بر استفاده غیر کاری از اینترنت به‌وسیله کارکنان در سازمان دلالت دارد موضوع موردبحث در پژوهش حاضر است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر طفره‌روی سایبری بر عملکرد کارکنان شرکت داده­ورزی سداد (پارس) ...  بیشتر