بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

مرضیه حسنی؛ مریم صراف‌زاده؛ سپیده فهیمی فر

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 56-79

https://doi.org/10.22055/slis.2021.32281.1688

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی ارتباط بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است. سواد دیجیتالی به مجموعه ای از توانایی­های مورد نیاز برای استفاده مؤثر از فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی در یک جامعه دانشی اطلاق می­گردد. یادگیری خودراهبر، فرایندی است که در آن افراد اقدام به شناسایی نیازهای ...  بیشتر