مدیریت دانش
واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان

زهره عزیزی؛ صالح رحیمی؛ وکیل احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.34109.1758

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر(مهارت‌های اینترنت، خودکارآمدی حریم خصوصی برخط، آگاهی از نظارت برخط، نگرانی از حریم خصوصی برخط و آگاهی از خطرات حریم خصوصی برخط) بر سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان دانشگاه رازی است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان ...  بیشتر