کتابخانه های عمومی
شناسایی شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه های ایران

مهرداد باورصاد امیدیان؛ فاطمه نوشین فرد؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/slis.2021.35293.1794

چکیده
  هدف: هدف پژوهش شناسایی و رتبه­بندی شاخص­های هم­کنش­پذیری سیستم­های اطلاعاتی دانشگاهی ایران و ارائه مدل پیشنهادی است.روش­ شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی است. در این  مطالعه ابتدا تنوع سیستم­های اطلاعاتی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی شناسایی شد. سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای، جستجو ...  بیشتر