مدیریت دانش
تبیین اثر تعارض ارتباطی و وظیفه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان: نقش میانجی اعتماد و توانمندسازی روان‌شناختی

علیرضا عقیقی؛ پگاه کیانی

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22055/slis.2021.35932.1803

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسیتأثیر تبیین اثر تعارض ارتباطی و وظیفه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان با نقش میانجی اعتماد و توانمندسازیروان‌شناختی در آموزش‌وپرورش همدان انجام شده است.روش­ شناسی: این تحقیق ازلحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشیاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان، مسئولین و کارکنانآموزش‌وپرورش ...  بیشتر