بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی فروشگاه‌های اینترنتی کتاب بر رفتار خرید آنی دانشجویان

مهسا خدایاری سهل آباد؛ رویا کرامت؛ رسول عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.37293.1833

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی فروشگاههای اینترنتی کتاب بر رفتار خرید آنی دانشجویان میباشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر رویکرد، کمّی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری متشکل از دانشجویانی است که خرید اینترنتی را حداقل یکبار تجربه کرده‌اند. دادهها از دانشجویان سه شهر قم، ...  بیشتر