کتابخانه های عمومی
نقش واسطه‌ای رضایت شغلی کتابداران در رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی

رحیم شهبازی؛ عزیز هدایتی؛ مصطفی سفیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.36422.1816

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و و از نظر رویکرد کمی و از نوع توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه کتابداران (421) نهاد کتابخانه‌های عمومی ...  بیشتر