بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی    اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس
1. بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس

عزت اله قدم پور؛ مریم زندکریمی

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، ، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.21812.1335

چکیده
  با نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس انجام شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ دبیران مدارس دورۀ اول و دوم متوسطۀ شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1395 ...  بیشتر