علم سنجی
ارزیابی دگرسنجی فعالیت‌های علمی پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران

هوشنگ حکیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.37785.1845

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر فعالیت علمی پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را در شبکه‌ اجتماعی علمی ریسرچ گیت مورد ارزیابی دگرسنجی قرار داده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی علم سنجی با رویکرد دگرسنجی می‌باشد. داده‌های مربوط از سامانه علم‌سنجی سازمان که از سال 2010 تا 2020 در این پایگاه نمایه شده‌اند ...  بیشتر

کتابخانه های عمومی
سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران درباره تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه اروپا مرتبط با با کتابخانه‌های عمومی

گلنسا گلینی مقدم؛ فریده عصاره؛ رحمت اله فتاحی

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22055/slis.2022.38325.1853

چکیده
  هدف: هدف از اجرای این پژوهش، سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران در باره تناسب برنامه‌ها و فعالیت­های اتحادیه اروپا مرتبط با کتابخانه‌های عمومی است.روش­ شناسی: در این مطالعه پیمایشی، 378 نفر به عنوان نمونه از کل جامعه کتابداران کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور، به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسش­های پرسشنامه ...  بیشتر

بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس

محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ المیرا کریمی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2019.30152.1625

چکیده
  هدف: نظر به اهمیت نظریه‌پردازی در مسیر توسعه و پیشرفت علمی، در اسناد بالادستی در پیوند با علم، فناوری، و نوآوری در ایران توجه خاصی به آن شده است. ولی به نظر می‌رسد علیرغم توجه به این پدیده در ایران، هنوز نظریه‌پردازی نتوانسته است رشد و پیشرفت چشم‌گیری داشته باشد. هدف از این پژوهش واکاوی موانع فراسازمانی کلیدی رشد ظرفیت نظریه‌پردازی ...  بیشتر

بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها

الهه امتی؛ امیر رضا اصنافی؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19462.1280

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه تعیین وضعیت کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌ها و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنهاست.روش­ شناسی: این مطالعه از نوع کاربردی است و با استفاده از روش‌های پیمایشی و وب سنجی انجام شده است. جامعه آماری شامل 145 وب‌سایت سفارت‌خانه بود. ارزیابی با استفاده از ‌ابزار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها (WQET‌) و نرم افزار‌‌ Webometric ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور

علی حسین قاسمی؛ سید جواد قاضی میر سعید؛ زیور صباغی نژاد؛ امل ساکی مالحی؛ مریم زاهدیان

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24832.1446

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین مولفه­های ضروری و مطلوب  در بخش سفارشات و مجموعه­گستری نرم­افزارهای کتابخانهای برای کتابخانه­های علوم پزشکی کشور ایران انجام شد.روش­ شناسی: پژوهش حاضر یک پژوهش پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و سیاهة وارسی پژوهشگر ساخته می‌باشد. پرسشنامۀ مورداستفاده شامل 210گویه بود که در قالب 38 ویژگی ...  بیشتر

بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011

هاجر ستوده؛ محمدحسن امیدی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11639

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر می‌کوشد وضعیت استنادی مقالات تأمین اعتبار شده ایران را در سه گروه اعتبارات داخلی، خارجی و مشارکتی بررسی و با مقالات تأمین اعتبار نشده مقایسه نماید. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل استنادی و نمونه هدفمند پژوهش را مقالات ایرانی نمایه شده در SCI در سال‌های 2008-2011 تشکیل می‌دهد. وضعیت تامین اعتبار، به کمک فیلدهای FU (سازمان تأمین‌کننده ...  بیشتر

بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران

شهناز خادمی زاده؛ معصومه خادمی زاده؛ پریسا محمودی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12023

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش عبارت است از بررسی وضعیت کلی کتابخانه‌های تخصصی شهر مشهد از نظر اهداف و وظایف، عناصر سازمانی، مجموعه، خدمات، ساختمان و تجهیزات و منابع مالی در مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- تطبیقی انجام شده و داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار اکسل و تکنیک‌های ...  بیشتر

ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی

فاطمه باجی؛ فریده عصاره

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 71-92

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که با رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در سال­های 1996- 2011 بپردازد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی ساختار شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در فاصلة سال­های 1996- 2011 پرداخته و سنجه­های ...  بیشتر

ارائه ی یک الگوی پیشنهادی برای وب سایت ویژه بزرگسالان نوسواد
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 21-36

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر طراحی یک وب سایت ویژه بزرگسالان نوسواد، و ارائه الگویی جهت طراحی وب‌سایتی ویژه آنان صورت گرفت. جامعه پژوهش از یکطرف شامل وب سایت‌های سوادآموزی در جهان و از طرف دیگر، آموزشیاران نهضت سوادآموزی تهران بود که از میان آنها دو نمونه به تعداد 21 وب‌سایت سوادآموزی و 306 آموزشیار از ناحیه‌های مختلف ...  بیشتر

ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی آن در ایران
دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، ، صفحه 67-98

چکیده
  این پژوهش به توصیف مفهوم ثروت علمی و ارائه چارچوبی برای اندازه‌گیری و بازنمایی وضعیت پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی می‌پردازد و برای این کار، توزیع ثروت علمی در ایران را مطالعه می‌کند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه الگوهای مشارکت استان‌های ایران در تولید علم از یک سو و در بهره­گیری از تولیدات علمی کشور از سوی دیگر است. داده‌های مورد ...  بیشتر