علم سنجی
بررسی شاخص های آلتمتریکس حاصل از فعالیت نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاری در شبکه های اجتماعی علمی

علی بیرانوند؛ زهرا شنبدی

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2020.34507.1778

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان حضور و فعالیت نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاری در شبکۀ اجتماعی علمی ریسرچ گیت و پایگاه مدیریت منابع مندلی، بر اساس شاخص های آلتمتریکس حاصل از پایگاه علمی اسکوپوس است.روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی توصیفی است که به روش علم سنجی و با رویکرد آلتمتریکس صورت گرفته ...  بیشتر

همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت از مزیت تجمعی استنادها
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف پژوهش: طبق تحقیقات، انتظار می­رود دریافت استناد در سالهای دوم به بعد بیش از استنادهای دریافتی سال اول انتشار مقاله باشد. متخصصان این پدیده را به گونه­های متفاوت تبیین نموده­اند. هدف این پژوهش ارائه تبیینی متفاوت برای این پدیده بر مبنای عامل همرنگی استنادی است. روش پژوهش: از دو بخش پژوهش، بخش اول به روش پیمایشی و جهت سنجش سطح همرنگی ...  بیشتر