شناسایی و رتبه بندی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم

نازیلا محرابی؛ احمدرضا ورناصری؛ سحر خراشادی زاده؛ منصور کوهی رستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/slis.2023.42420.1917

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از متغیرهای تاثیرگذار در عملکرد شغلی عوامل روانشناختی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل روانشناختی موثر بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم است. روش‌شناسی: این پژوهش در سایه پارادایم پراگماتیسم و از نوع اکتشافی صورت گرفته است. جهت گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای‌ و میدانی مد نظر بوده است. ...  بیشتر

رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران

مهدی مرادی؛ زکیه مرندی؛ ایمان محسنی

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22055/slis.2017.14159.1106

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران سعی دارد نقش و میزان تاثیرگذاری مدیریت دانش شخصی را بر روی عملکرد شغلی حسابداران سازمانهای مختلف بررسی نماید. روش: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه های سطح شهر مشهد و ...  بیشتر