مدیریت دانش
ارزیابی محتوایی، ساختاری و روشی کتابهای درس مدیریت دانش سازمانی از لحاظ میزان توجه به سرفصلهای مصوب

رضا کریمی؛ عاطفه قاسمی ورجانی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1402

https://doi.org/10.22055/slis.2021.37391.1836

چکیده
  مقدمه: با عنایت به اهمیت متون درسی در همه رشته های دانشگاهی در انتقال دانش به دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درس مدیریت دانش سازمانی و مقایسۀ آن با سرفصلهای مصوب وزارت علوم در رشتۀ علم اطلاعات و دانششناسی انجام شد.روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی، از نوع تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهشی، کلیه کتابهای درس(6 کتاب) ...  بیشتر

تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010

علی شرفی؛ حمزه علی نورمحمدی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، ، صفحه 41-60

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر تعیین فرایند زیست موضوعات پایان­نامه‌های کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست می باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه مورد مطالعه سوابق 222 پایان­نامه نمایه شده از سال 2006 لغایت 2010 در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست می باشد. برای تفکیک پایان­نامه­ها ...  بیشتر