نگاهی به مفاهیم سیبرنتیکی نهفته در نظریه کوانتومی اطلاعات
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 37-52

چکیده
  سیبرنتیک بهعنوان علمی فرارشتهای و برخوردار از اصول و مفاهیم حوزههای مختلف علمفی، در بطن خود دارای اصولی ثابت و مشخص است. در مقاله حاضر، پس از نگاه به این علم از دو رویکفرد معرفت شناختی حاکم بر سیبرنتیک، یعنی دیدگاه پوزیتیویستی و دیدگاه هرمنوتیک، سعی خواهد شد تا این اصول و مفاهیم اصلی آن، مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، پس از ...  بیشتر