شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی

فیروزه زارع فراشبندی؛ الهام کوه کن؛ غلامرضا رجبی؛ سعید یوسفیان

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 208-226

https://doi.org/10.22055/slis.2019.29524.1603

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی بود. روش: پژوهش حاضر، پیمایشی کاربردی بوده و جامعه‌ آماری آن، کلیه‌ی 729 خانواده‌ کودکان سرطانی مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان (امید) در سال 1397 بود که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 244 نفر به صورت روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه شهر اصفهان

بهجت طاهری؛ زاهد بیگدلی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 248-260

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19282.1271

چکیده
  هدف: هدف شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه اصفهان است. روش شناسی: پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش ارامنه استان اصفهان و 300 نفر نمونه بر اساس جدول  کرجسی و مورگان  به  روش تصادفی به دست آمد. برای گردآوری داده‌ها از  پرسشنامه‌ محقق ساخته و برای روایی محتوایی از صاحبنظران موضوعی ...  بیشتر

بررسی فرسودگی شغلی و رابطه آن با متغیرهای جمعیتشناختی در کتابداران دانشگاهی اصفهان
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 67-84

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر بر آن است تا میزان فرسودگی شغلی را در بیی تتابیداران دانشیگاهی اصی ه انبررسی نموده و رابطه آن را با متغیرهای جمعیتشناختی مشخص نماید.روش:پ ژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. گردآوری دادهها از طریق پرسشینامه فرسیودگی شیغلیمزلاچ به همراه پرسشنامه اطلاعات جمعیتشناختی صورت میگیرد. پرسشنامه مزلاچ فرسودگی شغلیرا در سه خردهمقیاس ...  بیشتر