نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر.

خدیجه مرادی؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14930.1129

چکیده
  هدف: پاسخگویی به این سوال است که آیا الگوی اف.ار.بی.آر. دارای ساختاری نشانه‌شناسی است؟ آیا می‌توان الگوی اف.آر.بی.آر. را بر اساس نشانه‌شناسی بررسی نمود؟ روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. بررسی تطبیقی بین مفاهیم الگوهای دو نظریه‌پرداز نشانه‌شناسی، "سوسور" و "پیرس" با موجودیت‌ها و روابط الگوی اف.آر.بی.آر. انجام شده است. یافته‌ها:  بررسی ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر.

رقیه حجازی؛ مرتضی کوکبی؛ سمیه علمدار

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، ، صفحه 69-88

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت­های موجود در میان فهرستنویسی پیش از انتشار چاپ­های مختلف یک اثر و استانداردهای مورد استفاده، و همچنین تأثیر آن­ها بر بازیابی و گردهم­آوری آثار انجام شد. روش/رویکرد پژوهش: روش این پژوهش از نوع مطالعه موردی است که در آن، برای نمونه فهرستبرگه‌های فیپای متعلق به چاپ‌های مختلف کتاب «خاطرات ...  بیشتر