علم سنجی
International scientific collaboration of Semnan university

روح اله خادمی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 62-73

https://doi.org/10.22055/slis.2022.36820.1823

چکیده
  Background and Objectives: Recent years have seen tremendous growth in international collaboration between researchers around the world. This phenomenon and its benefits are considered by the scientific policymakers. There are many forms of scientific collaboration and co-authorship is one of the most sensible, documented, and standard forms. The purpose of this study was to study and map the scientific cooperation of Semnan University researchers at the international rank. Methodology: Data was gathered from documents indexed on WoS core collection. The authors were those who mentioned Semnan ...  بیشتر

بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان

علی منصوری؛ فاطمه زرمهر؛ مرجان کاظمی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 97-115

https://doi.org/10.22055/slis.2019.25580.1477

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش  بررسی میزان سرمایه اجتماعی در نهاد کتابخانه های  عمومی کشور از طریق تحلیل شبکه همکاری های علمی بین کارمندان می باشد.روش ­شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – اکتشافی بوده و با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه هم نویسندگی کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل تمامی کارکنان ...  بیشتر

مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران

زهرا عابدی خوراگانی؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرامرز سهیلی

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، ، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13189

چکیده
  هدف: برای سیاستگذاری در علم و فناوری به مطالعات کلان نگر در حوزه تولیدات علمی در سطح ملی نیاز است. بیشترین مطالعات موجود، مربوط به تولیدات ایرانیان در پایگاه‌های خارجی است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران است. روش: روش پژوهش پیمایشی-توصیفی است و در آن از روش‌های ...  بیشتر

ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی

فاطمه باجی؛ فریده عصاره

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 71-92

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که با رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در سال­های 1996- 2011 بپردازد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی ساختار شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در فاصلة سال­های 1996- 2011 پرداخته و سنجه­های ...  بیشتر