بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011
1. بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011

هاجر ستوده؛ مریم یقطین

دوره 22، شماره 15 ، بهار 1394، ، صفحه 65-92

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2015.11319

چکیده
  هدف: هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف در بازه زمانی 1991-2011 بر اساس شاخص سرانه انتشار است. روش: روش پژوهش، پیمایشی با رویکرد علم­سنجی است. داده­ها با استفاده ...  بیشتر