بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی

مهری شهبازی؛ رحیم علیجانی

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، ، صفحه 103-122

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهانمیباشد.روش شناسی: به منظور گردآوری داده ها پس از جستجوی عبارت ) Payam* OR PNU ( در فیلدآدرس پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی، نتایج، مجدداً بصورت دستی در نرم افزار Word مورد بررسی قرارگرفت و مدارک مربوط به دانشگاه های پیام نور استان اصفهان تفکیک گردید. رکورد های به دست ...  بیشتر