بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه
1. بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

محمد سالخورده؛ صالح رحیمی؛ امین زارع

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، ، صفحه 276-300

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.21553.1326

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی موانع و راهبردهای ارتقاء اشتراک دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و ارائه راه‌کارهایی جهت ارتقاء اشتراک دانش دراین سازمان‌هااست.روش: برای گردآوری ...  بیشتر
بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی    اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس
2. بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس

عزت اله قدم پور؛ مریم زندکریمی

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، ، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.21812.1335

چکیده
  با نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس انجام شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ دبیران مدارس دورۀ اول و دوم متوسطۀ شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1395 ...  بیشتر
تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز)
3. تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز)

سارا محمدی؛ هدی پورزارع؛ جابر ظفرپور امیرآباد؛ مژگان السادات باقری

دوره 25، شماره 24 ، تابستان 1397، ، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.21013.1316

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل چندسطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات کتابداران با توجه به نقش تعدیل­گر حافظه سازمانی در میان کتابداران کتابخانه­های شهر اهواز انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس)
4. بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس)

علی بیرانوند؛ احمد شعبانی؛ مرتضی محمدی استانی

دوره 24، شماره 19 ، بهار 1396، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.11644

چکیده
  هدف: هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در میان کتابداران کتابخانه­های عمومی استان فارس بر اساس تلفیقی از مدل­های تبادل اجتماعی و پذیرش فناوری اطلاعات و تبیین مدل پیش­بینی رفتار آنها ...  بیشتر