شاخص‌های ارزیابی عملکردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

الهه حسن زاده دیزجی؛ فریده عصاره؛ فریبرز خسروی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 28-53

https://doi.org/10.22055/slis.2020.35005.1788

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف انتخاب شاخص­های عملکردی مناسب برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مبتنی بر شاخص­های کتابخانه­های ملی جهان و ایزوهای موجود، و بر اساس نظرات خبرگان سازمان کتابخانه ملی ایران با استفاده از فن دلفی فازی انجام گرفته است.روش­شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش­، پژوهش آمیخته است. جامعه آماری ...  بیشتر

دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها

اعظم نجفقلی نژاد؛ نجلا حریری؛ علی صادق زاده

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12077

چکیده
  هدف: مطالعه دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دو دیدگاه کارمندان دورکار و مدیران آنها روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه پژوهش‌گر ساخته‌ بود که در بین کارمندان دورکار (با حداقل حداقل 6 ماه سابقه دورکاری) و مدیران آنها در کتابخانه ملی ایران توزیع گردید. در زمان پژوهش، 85 نفر، واجد این شرط بودند که از این ...  بیشتر