دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها

اعظم نجفقلی نژاد؛ نجلا حریری؛ علی صادق زاده

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12077

چکیده
  هدف: مطالعه دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دو دیدگاه کارمندان دورکار و مدیران آنها روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه پژوهش‌گر ساخته‌ بود که در بین کارمندان دورکار (با حداقل حداقل 6 ماه سابقه دورکاری) و مدیران آنها در کتابخانه ملی ایران توزیع گردید. در زمان پژوهش، 85 نفر، واجد این شرط بودند که از این ...  بیشتر