مدیریت دانش
ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در محیط‌های دانشگاهی.

علی بیرانوند؛ ساره رحمانیان؛ علی رضا محمدی نژادگنجی؛ مسعود ایروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.38824.1861

چکیده
  هدف. شناسایی مدل عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در محیط‌های دانشگاهی همواره از اهمیت و جایگاه خاصی در میان تحقیقات حوزه مدیریت دانش برخوردار بوده است. هدف این پژوهش ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در محیط‌های دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام‌نور می‌باشد. روش. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر ...  بیشتر

بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی

مهری شهبازی؛ رحیم علیجانی

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، ، صفحه 103-122

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهانمیباشد.روش شناسی: به منظور گردآوری داده ها پس از جستجوی عبارت ) Payam* OR PNU ( در فیلدآدرس پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی، نتایج، مجدداً بصورت دستی در نرم افزار Word مورد بررسی قرارگرفت و مدارک مربوط به دانشگاه های پیام نور استان اصفهان تفکیک گردید. رکورد های به دست ...  بیشتر