بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پرستو پارسایی محمدی؛ فریدون آزاده؛ سید اسماعیل هاشمی؛ ابتسام سواری

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22055/slis.2020.25185.1459

چکیده
  هدف: : هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی­گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان غیر­بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز است. روش ­شناسی: پژوهش حاضر توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 1182 نفر از کارکنان غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز در ...  بیشتر