بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز

علی منصوری؛ ملیحه سلیمیان ریزی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12657

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی و چرایی عدم مشارکت مردم در حوزه کتابخانه‌ها از دیدگاه خیرین پرداخته و راهکارهای عملی به منظور برنامه‌ریزی در راستای جذب مشارکت‌های مردمی ارائه شد. روش­ شناسی: پژوهش حاضر به روش تحقیق کیفی انجام شده است. خیرین شهر اصفهان به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدند که ...  بیشتر