آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته

اورانوس تاج الدینی؛ محمد اعظمی؛ علی سادات موسوی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22055/slis.2017.14632.1117

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف امکان­سنجی تبدیل علم به محصول و تحقق فرایند ترجمان دانش در علوم انسانی کشور با بهره‌گیری از نظرات پژوهشگران شاخص علوم انسانی ایران و ارائه الگوی مناسب این حوزه به انجام رسیده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏های ترکیبی (متوالی – تبیینی) است که شامل دو روش کمّی- کیفی و با دو جهت­گیری اثباتی- تفسیری ...  بیشتر