بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران

غلامرضا فدایی؛ نادر نقشینه؛ سیف اله اندایش

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12787

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در دانشگاه تهران است.  روش‌: این پژوهش از نظر شیوه پژوهش توصیفی-‌ همبستگی و از شاخه پیمایشی است و بر حسب هدف در دسته پژوهش توسعه‌ای جای می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران تشکیل داده است که تعداد آن‌ها برابر با 1713 نفر می‌باشد. روش ...  بیشتر