بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

مریم صابری؛ محسن نوکاریزی؛ محمد حسین دیانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22055/slis.2017.23411.1388

چکیده
  هدف:. هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره­گیری از فناوری (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط، رفتار هدفمند، و استفاده) در میان کاربران پایگاه­های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. روش­: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و در سطح تحلیلی و به شکل میدانی انجام شده است. ...  بیشتر