بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس

حسین مرادی مقدم؛ روح اله خادمی؛ حمید کشاورز

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21535.1325

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی بروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از منظر شاخص‌های کمی و شاخص‌های کیفی انجام گرفته است. همچنین بررسی الگوها و نقشه هم­نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در پایگاه وب آو ساینس یکی دیگر از اهداف این پژوهش بوده است. روش ­شناسی: این پژوهش به روش توصیفی، با رویکرد علم­سنجی و با استفاده از شاخص­های ...  بیشتر