پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی

سمیه سادات آخشیک

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22055/slis.2017.23554.1394

چکیده
  هدف: این مقاله با هدف تحلیل موضوعی پژوهش‌های منتشر شده در مجلات علم اطلاعات و دانش‌شناسی در حوزه مدیریت و شناسایی میزان انطباق آنها با مسائل و چالش‌های مدیریت در این رشته انجام شده است. روش: این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که با رویکرد ترکیبی و با استفاده از شیوه تحلیل محتوا انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تنها بخش اندکی از ...  بیشتر