بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

صالح رحیمی؛ سارا بهرامی نیا

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22055/slis.2018.25220.1460

چکیده
  هدف: هدف پژوهش: هدف این پژوهش تعیین رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با مقوله خود مهارگری و بهزیستی ذهنی دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی است.روش­ شناسی: پژوهش حاضر از  نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه ...  بیشتر