بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی

مریم شمسایی؛ فریبا نظری

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22055/slis.2018.23441.1389

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی است. روش­شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی است که با رویکرد علّی انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بوده ...  بیشتر