تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال)

مهدی محمدی؛ سمیه پناهی؛ سمیه پروین

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24689.1444

چکیده
  چکیده هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی منابع سرفصل‌های درسی کارشناسی ارشد سه گرایش «مطالعات کتابخانه‌های عمومی»، « مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی» و «مدیریت کتابخانه‌های دیجیتالی» است. روش‌شناسی: پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از سیاهه وارسی ...  بیشتر